Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hondenschool Paws4Fun gevestigd te Westervoort aan de Waemelslant 57 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland.

Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
1.2 Gedragsbegeleider: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.
1.3 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.
1.6 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool/Gedragsbegeleider.
2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool/Gedragsbegeleider middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.
2.2a Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld contant te voldoen vóór of op de eerste lesdag.
2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.
2.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool. 3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus. 3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.
3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
3.6 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of de resultaten van een titelbepaling kan overleggen.
3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming op het terrein toegelaten. De hondenschool behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren op het terrein.

Artikel 4: Cursussen
4.1 Puppy socialisatiecursus: Cursist komt in aanmerking voor puppy socialisatiecursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft tussen 7 en 20 weken.
4.2 Life Skills: Cursist komt in aanmerking voor Life Skills cursus wanneer de hond waarmee deelgenomen wordt 5 maanden of ouder is.
4.3 Sport en Spel: Cursist komt in aanmerking voor de Sport en Spel met honden vanaf de leeftijd van 5 maanden en wanneer de instructeur ze geschikt acht voor deze les.
4.4 Balans en Coördinatie: Cursist komt in aanmerking voor de Balans en Coördinatie cursussen wanneer de de hond minimaal 9 maanden oud is.
4.5 Super Start Sport Puppy: Cursist komt in aanmerking voor de Super Start Sport Puppy cursus wanneer de hond waarmee deelgenomen wordt 5 maanden tot maximaal 10 maanden oud is.
4.6 De Hondenschool zal tijdig het einde van de cursus aan de cursist kenbaar maken.

Artikel 5: Annulering van lessen
5.1 De Hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.
5.2a Cursist dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is bij de les aanwezig te zijn.
5.2b Afgelasting kan persoonlijk, per telefoon of per bericht geschieden.
5.2c Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met Hondenschool. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool
6.1 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken. 6.2 Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten hoogste eenmaal het cursusgeld. 6.3 Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool en hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500 euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen. 6.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet. 6.5 De gedragsbegeleider is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragsbegeleider terzake verzekerd is. 6.6 De Gedragsbegeleider/Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt. 7.2 De hondenschool adviseert een goede WA verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard WA verzekering. 7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: Copyright
8.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen
9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.